Legislativa


Základní informace

Plánování zařízení pro čištění odpadních vod je vždy nutné prověřit dle konkrétních podmínek a možností vypouštění vyčištěné odpadní vody.

Tyto informace lze získat nejlépe na příslušném odboru životního prostředí Vašeho úřadu. Možnosti pro umístění zařízení pro čištění odpadních vod jsou závislé na dané lokalitě a možnosti zasakování či odtoku čisté vody do recipientu – vodoteče.

Vyřízení stavebního povolení pro čističku odpadních vod, nebo septiku se zemním filtrem trvá minimálně 6 měsíců. Pro souhlasné povolení odboru životního prostředí je základní věcí projektovaná dokumentace, kterou musí zpracovat autorizovaná osoba, nebo organizace oprávněná k této činnosti. Délka vyřízení povolení na ČOV ve zkráceném stavebním řízení (na ohlášku) trvá přibližně 3 měsíce.


Popisy jednotlivých zařízení

Biologický septik: je určen pro čištění odpadních vod usazováním a anaerobním vyhníváním odpadních vod a kalů. Je to uzavřená vodotěsná plastová nádrž, která je vybavená jednou vstupní šachtou a plastovým poklopem. Septik je uvnitř rozdělen na tři komory. Odpadní voda protéká jednotlivými komorami, kde se kal usazuje a anaerobně vyhnívá. Přepážky zabraňují přesouvání kalů a plovoucích nečistot. Vyčištěná voda ze septiku odtéká do zemního filtru. Účinnost septiku dosahuje 40%.

Zemní filtr: je určen pro dočištění odpadních vod, který bývá umístěn za biologickým septikem. Filtr se skládá z plastové nádoby, drenážních potrubí a filtrační náplně. Předčištěná voda prochází potrubím rovnoměrně do filtrační náplně, kde pomalu prosakuje a zároveň probíhá proces dočištění. Čistá voda odchází sběrným potrubím do kontrolní šachty a následně pak do vsakování, nebo vodoteče.

Bezodtoková jímka – žumpa: je určena ke shromažďování – akumulaci odpadních vod a fekálií. Jímka je uzavřená vodotěsná nádrž opatřená vybíracím komínkem a plastovým poklopem. Provoz a obsluha se omezuje pouze na kontrolu množství vody k jejímu pravidelnému vyváření.

Čistička odpadních vod: je určena pro čištění odpadních vod aerobním procesem, přeměnou organických látek za přítomnosti kyslíku rozpuštěného ve vodě. Je to uzavřená vodotěsná nádrž s vnitřním prostorem odděleným příčkou pro separaci hrubých látek,vybavenou jemnobublinou aerací pro provzdušňování a čerpadlem čisté a odsazené vody pro splnění funkce odtahu přebytečného kalu.Automatický chod čov hlídá ovládací rozvaděč.Provzdušňování aktivací zajišťuje membránové dmychadlo.Provoz čov je diskontinuální-nesouvislý,ve střídajících cyklech NÁTOK-VYČIŠTĚNÍ-ODČERPÁNÍ. Účinnost vyčištění čov dosahuje 97%.


Možnosti vypouštění čistých odpadních vod

Recipient – vodoteč: nejobvyklejším místem kam lze vypouštět čistou vodu z ČOV, nebo septiku se zemním filtrem jsou vody povrchové. Jedná se o vodní toky, řeky, potoky, nádrže, nebo rybníky. Díky procesu samočištění, který vlivem mikroorganismů za přítomnosti kyslíku rozkládá postupně znečištění na jednodušší formy až na látky minerální. Proces samočištění probíhá tak rychleji v tekoucích vodách bohatých na kyslík. Samočištění ve vodách stojatých probíhá pomaleji.

Zasakování – trativod: tento způsob se využívá v případě, kde není možnost využití vodoteče. Čistá voda se vypouští do půdy a nechá se zasakovat pomocí vsakovací jímky nebo drénu. Tato možnost je vyloučena v případě hrozby znečištění vodních zdrojů pitné vody v ochranných pásmech.


Kolaudace vodohospodářského zařízení

Žádost o kolaudaci a zahájení kolaudačního řízení podává stavebník na úřadu, nebo referátu životního prostředí.

Ke kolaudaci na místě kde je zařízení umístěné,bude v dohodnutém termínu ze zástupcem pracovníka odboru životního prostředí provedena kontrola dle potřebné legislativy.Seznam požadovaných dokumentů, které budete při kolaudaci předkládat.

Jedná se o tyto dokumenty:

  • - projektovou dokumentaci
  • - dokumentaci ČOV
  • - CE prohlášení o shodě s garantovanými hodnotami na výstupu
  • - provozní řád ČOV
  • - protokol zkoušky vodotěsnosti ČOV
  • - předávací protokol díla
  • - protokol zkoušky vodotěsnosti potrubí

Vybrané předpisy vztahujících se k odpadním vodám

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Ke stažení zde.

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Ke stažení zde.

Zákon čl. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novela vodního zákona č. 150/2001 Sb., vyšla ve sbírce zákonů č. 53/2010. Ke stažení zde.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Nařízení vlády č. 401/2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Ke stažení zde.

Nařízení vlády č. 57/2015, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Ke stažení zde.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vyhláška 336/2011 sb., kterou se mění vyhláška číslo 432/2001 sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí, nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasu a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů. Ke stažení zde.


Domovní čistírna a povolení

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) a septik se zemním filtrem jsou podle § 55 vodního zákona vodními díly. Ke stavbě vodního díla je třeba stavební povolení, které vydává příslušný vodoprávní úřad.

Stavebnímu povolení musí předcházet umístění stavby obecným stavebním úřadem, který vydává územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

Nejpozději současně se stavebním povolením, musí být vodoprávním úřadem vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo povolení k vypouštění čištěných odpadních vod do veřejné kanalizace podle §18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.


Formuláře žádostí

Přečištěné odpadní vody je možno vypouštět buď do vod povrchových (vodního toku), do vod podzemních nebo do veřejné kanalizace, která není ukončena obecní/městskou čistírnou.

Nejvyšší míra znečištění odpadních vod (emisní standardy) vypouštěných do vod podzemních je stanovena v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 416/2010.

Nejvyšší míra znečištění odpadních vod(emisní standarty) vypouštěných do vod povrchových je stanovena v příloze č.1 nařízení vlády 23/2011. Vodoprávní úřad může v konkrétních případech stanovit hodnoty přísnější a to s přihlédnutím k místním podmínkám (např. kvůli malému průtoku ve vodním toku).

K řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních je třeba předložit vyjádření odborně způsobilé osoby (hydrogeologa). V některých případech může vodoprávní úřad od vyjádření hydrogeologa upustit, např. když jsou u stávajícího rodinného domu odpadní vody vypouštěny přes septik do podzemních vod a stavebník, za účelem zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod, osadí za septik další stupeň čištění (např. zemní filtr, biofiltr), čímž dojde ke zlepšení stávajícího stavu. Osazení filtru za septik je z pohledu legislativy změna stavby vodního díla, která vyžaduje stavební povolení a s tím související povolení k vypouštění odpadních vod.

Do veřejné kanalizace, která není ukončena obecní/městskou čistírnou, lze vypouštět přečištěné odpadní vody jen v kvalitě stanovené kanalizačním řádem. Kanalizační řád je písemný dokument, ve kterém jsou stanoveny hodnot přípustného znečištěných odpadních vod do veřejné kanalizace vydává příslušný vodoprávní úřad.


Konec platnosti povolení

Novelou vodního zákona č. 20/2004 Sb., byla k 1. lednu 2008 ukončena platnost všech stávajících povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. 12. 2001. Ti, kteří si nestihli vyřídit prodloužení platnosti stávajícího povolení a chtějí dál vypouštět odpadní vody v souladu se zákonem, by si měli vyřídit povolení nové.

V případě čištění odpadních vod ve stávajícím septiku, bude třeba pro vydání nového povolení stávající čištění vylepšit, například osazení zemního filtru nebo biofiltru za septik. Osazení filtru za septik je z pohledu legislativy změna stavby vodního díla, která vyžaduje stavební povolení.